Stick cắm tự ghi
Cán bột đầu tròn
Mạch nha Phát Đạt